Satiacja Semantyczna

Realizacja tematu "Satiacja semantyczna". Pracownia Multimedia / Grafika / ASP w Warszawie / 2014

Satiacja semantyczna jest zjawiskiem psychologicznym, gdy słowo lub wyrażenie czasowo traci znaczenie wskutek nadmiernego jego powtarzania.
 
Semantic satiation (also semantic saturation) is a psychological phenomenon in which repetition causes a word or phrase to temporarily lose meaningfor the listener, who then processes the speech as repeated meaningless sounds.
Wyjaśnieniem zjawiska było to, że powtarzanie słowa werbalnie wzbudzało specyficzną część neuronów kory mózgu, odpowiedzialnych za znaczenie słowa. Szybkie powtarzanie powodowało wykonywanie czynności obwodowych i czuciowo-ruchowych oraz aktywację centralnego układu nerwowego, co może powodować efekt hamowania reaktywnego, w wyniku którego intensywność czynności zmniejsza się przy każdym powtórzeniu. Jakobovits James (1962) nazywa ten wniosek początkiem "eksperymentalnej neurosemantyki".
 
The explanation for the phenomenon was that verbal repetition repeatedly aroused a specific neural pattern in the cortex which corresponds to the meaning of the word. Rapid repetition causes both the peripheral sensorimotor activity and the central neural activation to fire repeatedly, which is known to cause reactive inhibition, hence a reduction in the intensity of the activity with each repetition. Jakobovits James (1962) calls this conclusion the beginning of "experimental neurosemantics."
 
Satiacja semantyczna może być używana w celu zmniejszenia jąkania, redukując nasilenie negatywnych emocji wywoływanych mową.
 
An application has been to reduce speech anxiety by stutterers by creating semantic satiation through repetition, thus reducing the intensity of negative emotions triggered during speech.
Back to Top